HTML Belgilar To’plami

HTML Belgilar To’plami


HTML sahifa to’g’ri aks etishi uchun, veb-brauzer belgilar to’plami(belgi kodlamasi)ni bilishi kerak.


Belgilar To’plami nima?

ASCII - birinchi belgi kodlash standarti(shuningdek belgilar to’plami deb ham atalgan). U 127 ta har xil raqam va harflardan tashkil topgan belgilardan tashkil topgan va uni internetda foydalanish mumkin bo’lgan.

ASCII raqamlar (0-9), Ingliz harflari (A-Z), va ayrim maxsus belgilar (! $ + - ( ) @ < >) ni o’z ichiga olgan.

ANSI (Windows-1252) Windows ning belgilar to’plamiga kirgan. U 256 turli belgilarni o’z ichiga olgan.

ISO-8859-1 HTML 4 uchun standart belgilar to’plami bo’lgan. U ham 256 turli belgilarni o’z ichiga olgan.

ANSI va ISO chegaralagan bo’lgani uchun, HTML5 da standart belgilar to’plami UTF-8 ga o’zgartirildi.

UTF-8 (Unicode) dunyodagi deyarli barcha belgilar va ramzlarni o’z ichiga oladi.

...   Barcha HTML 4 operatsiyalari ham UTF-8 ni qo’llaydi.


HTML Belgilar Jadvali Atributi

HTML sahifa to’g’ri tasvirga chiqishi uchun, veb brauzer sahifadagi belgilar to’plamini tanishi kerak.

Bu <meta> tegida ifodalanadi:

HTML4 uchun:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1">

HTML5 uchun:

<meta charset="UTF-8">

...   Agar brauzer web sahifada ISO-8859-1 aniqlasa, u ANSI belgilar to'plamini standart bo’yicha ishlatadi, chunki ANSI va ISO-8859-1 deyarli bir-biriga o’xshaydi, ANSI da 32 ta qo’shimcha belgilar borligini hisobga olsak.


Belgilar to’plamlari o’rtasidagi farq

Quyidagi jadvalda belgilar to’plamlari o’rtasidagi farqni ko’rishingiz mumkin:

Raqam ASCII ANSI 8859 UTF-8 Tavsif
32 space
33!!!!undov belgisi
34""""qo'shtirnoq belgisi
35####heshteg
36$$$$dollar belgisi
37%%%%foiz belgisi
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((chap qavis
41))))o'ng qavis
42****asterisk
43++++plus belgi
44,,,,vergul
45----minus
46....nuqta
47////o'ng slesh
480000nol raqami
491111bir raqami
502222ikki raqami
513333uch raqami
524444tort raqami
535555besh raqami
546666olti raqami
557777yetti raqami
568888sakkiz raqami
579999to'qqiz raqami
58::::ikki nuqta
59;;;;nuqta vergul
60<<<<kichik belgisi
61====tenglik belgisi
62>>>>katta belgisi
63????so'roq belgis
64@@@@kuchukcha belgisi
65AAAALotincha katta harfda A
66BBBBLotincha katta harfda B
67CCCCLotincha katta harfda C
68DDDDLotincha katta harfda D
69EEEELotincha katta harfda E
70FFFFLotincha katta harfda F
71GGGGLotincha katta harfda G
72HHHHLotincha katta harfda H
73IIIILotincha katta harfda I
74JJJJLotincha katta harfda J
75KKKKLotincha katta harfda K
76LLLLLotincha katta harfda L
77MMMMLotincha katta harfda M
78NNNNLotincha katta harfda N
79OOOOLotincha katta harfda O
80PPPPLotincha katta harfda P
81QQQQLotincha katta harfda Q
82RRRRLotincha katta harfda R
83SSSSLotincha katta harfda S
84TTTTLotincha katta harfda T
85UUUULotincha katta harfda U
86VVVVLotincha katta harfda V
87WWWWLotincha katta harfda W
88XXXXLotincha katta harfda X
89YYYYLotincha katta harfda Y
90ZZZZLotincha katta harfda Z
91[[[[chap to'rtburchak qavs
92\\\\slesh
93]]]]o'ng to'rtburchak qavst
94^^^^sirkumfleksli urg'u belgisi
95____quyi chiziq
96````urgu belgisi
97aaaaLotincha kichik harfda a
98bbbbLotincha kichik harfda b
99ccccLotincha kichik harfda c
100ddddLotincha kichik harfda d
101eeeeLotincha kichik harfda e
102ffffLotincha kichik harfda f
103ggggLotincha kichik harfda g
104hhhhLotincha kichik harfda h
105iiiiLotincha kichik harfda i
106jjjjLotincha kichik harfda j
107kkkkLotincha kichik harfda k
108llllLotincha kichik harfda l
109mmmmLotincha kichik harfda m
110nnnnLotincha kichik harfda n
111ooooLotincha kichik harfda o
112ppppLotincha kichik harfda p
113qqqqLotincha kichik harfda q
114rrrrLotincha kichik harfda r
115ssssLotincha kichik harfda s
116ttttLotincha kichik harfda t
117uuuuLotincha kichik harfda u
118vvvvLotincha kichik harfda v
119wwwwLotincha kichik harfda w
120xxxxLotincha kichik harfda x
121yyyyLotincha kichik harfda y
122zzzzLotincha kichik harfda z
123{{{{chap figurali qavs
124||||vertikal chiziq
125}}}}ong figurali qavs
126~~~~tilde
127DEL    
128   evro belgisi
129 ISHLATILMAYDI
130   Kichik pastki quota belgisi
131 ƒ  Lotincha kichik harfda f
132   Qosh pastki quota belgisi
133   Gorizontal elepsis
134   hanjarcha
135   Qo'sh hanjarcha
136 ˆ   harflarni ozgartirish urgu belgisi
137   mil
138 Š  Lotincha katta harfdagi gajakli S
139   Yolg'iz chap qo'shtirnoq belgisi
140 Œ  Lotin katta OE harflari ligaturasi
141 ISHLATILMAYDI
142 Ž  Lotincha katta harfda gajakli Z
143 ISHLATILMAYDI
144 ISHLATILMAYDI
145   chap yolg'iz quota belgisi
146   ong yolg'iz qo'shtirnoq belgisi
147   chap qo'sh qo'shtirnoq belgisi
148   ong qo'sh qo'shtirnoq belgisi
149   kichik yumaloq aylana
150   en chiziqcha
151   em chiziqcha
152 ˜  Kichik tolqinli chiziqcha
153   Savdo belgisi
154 š  Lotincha kichik harfdagi gajakli s
155   yakka o'ng tomon qo'shtirnoq belgisi
156 œ  Lotincha kichik ligatur belgisi oe
157 ISHLATILMAYDI
158 ž  Lotincha kichik harfdagi gajakli z
159 Ÿ  Lotincha katta harfdagi treamali Y
160     bo'sh joy
161 ¡¡¡teskari undov belgisi
162 ¢¢¢sent belgisi
163 £££fund sterling belgisi
164 ¤¤¤valyuta belgisi
165 ¥¥¥yena belgisi
166 ¦¦¦uzuq vertikal chiziq
167 §§§bolim belgis
168 ¨¨¨treama
169 ©©©mualliflik huquqi belgisi
170 ªªªayollar tartib belgisir
171 «««chap qo'sh qo'shtirnoq belgisi
172 ¬¬¬inkor belgisi
173 ­­­nafis chiziqcha
174 ®®®royhatdan otganlik belgisi
175 ¯¯¯makro belgis
176 °°°daraja belgis
177 ±±±plyus- minus belgis
178 ²²²kvadrat daraja
179 ³³³kub daraja
180 ´´´akut belgis
181 µµµmicro belgis
182 pilkrov belgisi
183 ···o'rtadagi nuqta
184 ¸¸¸sedil belgis
185 ¹¹¹birinchi daraja
186 ºººerkaklar tartib belgisi
187 »»»o'ng qo'sh qo'shtirnoq belgisi
188 ¼¼¼chorak qism belgis
189 ½½½yarim belgisi
190 ¾¾¾To'rtdan uch belgisi
191 ¿¿¿teskari so’roq belgisi
192 ÀÀÀLotincha katta harfdagi gajakli A
193 ÁÁÁLotincha katta harfdagi otkir A
194 ÂÂÂLotincha katta harfdagi sirkumfleksli A
195 ÃÃÃLotincha katta harfdagi chiziqli A
196 ÄÄÄLotincha katta harfdagi diyerezisli A
197 ÅÅÅLotincha katta harfdagi yuqorisida aylanali A
198 ÆÆÆLotincha katta harfda AE
199 ÇÇÇLotincha katta harfdagi sedillali C
200 ÈÈÈLotincha katta harfdagi gajakli E
201 ÉÉÉLotincha katta harfdagi o'tkir E
202 ÊÊÊLotincha katta harfdagi sirkumfleksli E
203 ËËËLotincha katta harfdagi diyarezisli E
204 ÌÌÌLotincha katta harfdagi gajakli I
205 ÍÍÍLotincha katta harfdagi o'tkir I
206 ÎÎÎLotincha katta harfda sirkumfleksli I /td>
207 ÏÏÏLotincha katta harfdagi diyarezisli I
208 ÐÐÐLotincha katta harfda Eth
209 ÑÑÑLotincha katta harfdagi chiziqli N
210 ÒÒÒLotincha katta harfda gajakli O
211 ÓÓÓLotincha katta harfdagi o'tkir O
212 ÔÔÔLotincha katta harfdagi sirkumfleksli O
213 ÕÕÕLotincha katta harfdagi chiziqli O
214 ÖÖÖLotincha katta harfda diyarezisli O
215 ×××ko'paytirish belgisi
216 ØØØLotincha katta harfdagi sleshli O
217 ÙÙÙLotincha katta harfdagi gajakli U
218 ÚÚÚLotincha katta harfdagi o'tkir U
219 ÛÛÛLotincha katta harfdagi sirkumfleksli U
220 ÜÜÜLotincha katta harfdagi diyarezisli U
221 ÝÝÝLotincha katta harfdagi o'tkir Y
222 ÞÞÞLotincha katta harfda Thorn
223 ßßßLotincha kichik harfdagi o'tkir s
224 àààLotincha kichik harfdagi gajakli a
225 áááLotincha kichik harfda o'tkir a
226 âââLotincha kichik harfda sirkumfleksli a
227 ãããLotincha kichik harfdagi chiziqli a
228 äääLotincha kichik harfdagi diyarezisli a
229 åååLotincha kichik harfda yuqorisida aylanalali a
230 æææLotincha kichik harfda ae
231 çççLotincha kichik harfda sedillali c
232 èèèLotincha kichik harfda gajakli e
233 éééLotincha kichik harfdagi o'tkir e
234 êêêLotincha kichik harfda sirkumfleksli e
235 ëëëLotincha kichik harfdagi diyarezisli e
236 ìììLotincha kichik harfdadagi gajakli i
237 íííLotincha kichik harfdagi o'tkir i
238 îîîLotincha kichik harfda sirkumfleksli i
239 ïïïLotincha kichik harfdagi diyarezisli i
240 ðððLotincha kichik harfda eth
241 ñññLotincha kichik harfdagi chiziqli n
242 òòòLotincha kichik harfdadagi gajakli o
243 óóóLotincha kichik harfdagi o'tkir o
244 ôôôLotincha kichik harfda sirkumfliksli o
245 õõõLotincha kichik harfdagi chiziqli o
246 öööLotincha kichik harfdagi diyarezisli o
247 ÷÷÷Bo'lish belgis
248 øøøLotincha kichik harfdagi sleshli o
249 ùùùLotincha kichik harfdadagi gajakli u
250 úúúLotincha kichik harfdagi o'tkir u
251 ûûûLotincha kichik harfda sirkumfleksli c
252 üüüLotincha kichik harfdagi diyarezisli u
253 ýýýLotincha kichik harfdagi o'tkir y
254 þþþLotincha kichik harfda thorn
255 ÿÿÿLotincha kichik harfdagi diyarezisli y

ASCII Belgilar To’plami

ASCII belgilar nazorati uchun 0 dan 31 (va 127) gacha bo’lgan qiymatlarni ishlatadi

ASCII 32 dan 126 gacha bo’lgan qiymatlarni harflar, raqamlar va simvollar uchun ishlatadi.

ASII 128 dan 255 gacha bo’lgan qiymatlardan foydalanmaydi.


ANSI Belgilar To’plami (Windows-1252)

ANSI 0 dan 127 gacha bo’lgan qiymatlari bilan ASCII ga o’xshab ketadi.

ANSI da 128 dan 159 gacha bo’lgan o’zining qiymatlari mavjud.

ANSI 160 dan 255 gacha bo’lgan qiymatlari UTF-8 bilan bir xil.


ISO-8859-1 Belgilar To’plami

8859-1 0 dan 127 gacha bo’lgan qiymatlari ASII bilan bir xil.

8859-1 128 dan 159 gacha bo’lgan qiymatlardan foydalanmaydi.

8859-1 160 dan 255 gacha bo’lgan qiymatlari UTF-8 bilan bir xil.


UTF-8 Belgilar To’plami

UFT-8 0 dan 127 gacha bo’lgan qiymatlari ASCII bilan bir xil.

UTF-8 128 dan 159 gacha bo’lgan qiymatlardan foydalanmaydi.

UTF-8 160 dan 255 gacha bo’lgan qiymatlari ANSI va 8859-1 bilan bir xil.

UTF-8 belgilari 256 dan boshlanib 10000 dan ortiq qiymatlar bilan davom etadi.


Innovative Lab web sahifasiga xush kelibsiz biz bilan birga IT sohasidagi o'z bilimlaringizni bosqichma-bosqich oshirib boring!


Telegram kanalimizdan kunlik darslarni o'rganing  

TOSHKENT SHAHRIDAGI INHA UNIVERSITETI - 2017